A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Tida er inne for å velje valfag for neste skuleår - innleveringsfrist 28.04.20

Valfag skuleåret 2020/2021

Valfaga skal bidra til at elevane opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Dei skal jobbe individuelt og i felleskap, ved Luster ungdomsskule er valfaga aldersblanda og på tvers av klassane. Valfaga er tverfaglege og skal bridra til heilskap og samanheng i opplæringa.

Skuleåret 2020/2021 vil me tilby 8 ulike valfag. Under ser du litt om dei ulike valfaga, ein kan lese meir om valfaga på  Udir (https://www.udir.no/valgfag/#111816 ). Dersom eit valfag har få søkjarar vil me ikkje starte dette, men heller ha to grupper i valfag med stor søknad. Det er derfor viktig at du nummererar ynskja dine med 1 – 2 – 3.

Ein kan velje nytt valfag kvart år eller velje oppatt eit valfag ein har hatt før. Veljer du 3 ulike valfag vil du få 3 ulike standpunktkarakterar, dersom du har eit valfag 2 eller 3 år vil siste karakteren telje og ein får færre standpunktkarakterar. Det er karaktersnittet av valfaget som vert teljande.

2020-04-13

Informasjon frå oppvekst

Råd og ressursar i koronatiden

Tida etter 12. mars har vore veldig spesiell med stengde barnehagar og skular og heimekontor for svært mange føresette. Styresmaktene har no vedteke at barnehagane og skulane vert stengde til og med 13. april og at perioden kan verta forlenga. 

2020-03-25

LUS hjertetelefon

Skulen har oppretta ein hjertetelefon, som er eit tilbod til alle elevar på skulen. Sosiallærar og miljøterapeut Susanne Heen Veum vil vere tilgjengeleg kvar vekedag frå kl 09-15 på telefon 90993354, på Snap, Messenger og i Teams for dei som treng nokon å snakke/chatte med. 

2020-03-18
Powered by CustomPublish AS