Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022.pdf​

Elektroniske søknadsskjema ligg nedanfor under fana Skjema

Me gjer merksam på at frivillige organisasjonar må dokumentere talet på betalande medlemar og aktivitet med årsmelding og revidert rekneskap.
Revisor må stadfeste tal medlemer, totalt og under 20 år, inkl. familiekontingent. Desse opplysningane kjem ikkje fram av rekneskapen.

For meir informasjon om søknader og krav til dokumentasjon kan Erling Bjørnetun, tlf. 57685521 kontaktast.


Kommunen oppmodar alle lag og organisasjonar om å registrere seg og legge ut aktivitetane sine i Friskus digitale aktivitetskalendar.    Friskus logo.png  Informasjon om registrering