Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist
Detaljreguleringsplan Bruflat - Grandmo 03.07.20    
Reguleringsplan Bruflat bustadfelt med Øyagata 13.07.20    
Planstrategi 2020-2023 13.06.20    
Kommunedelplan for kulturminne 01.07.20    
Privat detaljreguleringsplan for Jordbærhagen
Plan-id: 2020009
09.08.20    

Privat reguleringsplan
Massedeponi Lie 

Plan-ID 2020005

25.04.20    

Områderegulering Hafslo 
Plan-ID 2020004

     

Privat reguleringsplan
Verdsarvssenter Ornes
Plan-ID 2020001

     

Privat reguleringsplan Masseuttak Eide

Plan-ID 2020002

23.03.20    
Lerkeskogen (Bolstadmoen - Øvre)
Plan-ID 2019001
20.01.20 23.03.20 (Avgrensa høyring) 11.05.20
Privat reguleringsplan Lustraporten
Plan-ID 2018001
02.10.19    
Solvorn kyrkje
Plan-ID 2016001
23.02.19 05.08.20  
Galden Nord
Plan-ID 2017004
23.02.19 17.08.19 11.01.20
Galden Nord omregulering
Plan-id 2017004
  17.08.20  
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    
Gjerde
Plan-ID 2013001
01.04.13    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg