A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Luster Danseverkstad

«Luster Danseverkstad startar opp igjen med elevgrupper i v. 4 (26 januar). Sjå oversikt over timane i vår. 

Timeplan Danseverkstaden Vårsemesteret 2021.pdf

Alle nye og gamle dansarar er velkommne!

Er du usikker på om dette er noko for deg, så møt gjerne opp og prøv!»

2021-01-21

søknadsfrist for plass i SFO er 1. februar.

SFO

Hugs å søke på ny plass på SFO for neste skuleår. Søk her: luster.kommune.no 

For dei som allereie har plass: 

Oppseiing / endring av plass i SFO skal gjerast med to månaders varsel med verknad frå den 1. i kvar månad.

D 9zRp 4BJA 8umAAAAABJRU 5ErkJggg==

2021-01-15

Veke 1 og 2

Raudt nivå - ungdomsskulen

Regjeringa har i kveld varsla nye nasjonale føringar når det gjeld smittevern mot koronaviruset. Dei oppmodar alle ungdomsskulane til å gå over til raudt nivå dei neste to vekene. For oss så vert det ikkje dei store endringane, fordi kommunen førebels ikkje har stort smittetrykk. Elevane møter på skulen til skulestart i morgon og planen vidare er å ha fysisk skule. Men me må vere meir påpasseleg med det grunnleggjande som hygiene, avstand, kohortar ... Klassane hjå oss har eigne inngangar, garderobar, klasserom der ein kan ha ok avstand, eigen pc o.s.b. Når det gjeld friminutt så må kvart kull ha sitt område med kvar sin vaksen. 
2021-01-03
Powered by CustomPublish AS