A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Avdelingsvis og klassevis

Foreldremøte hausten 2020

På grunn av covid19-pandemien blir det ikkje halde felles foreldremøte hausten 2020. 

Tysdag 29. september klokka 18.00 er det foreldremøte for 5. - 7. klasse. Vi ber om at det møter berre éin føresett per elev.

Tysdag 22. september var det foreldremøte for 2. - 4. klasse, medan 1. klasse hadde foreldremøte 20. august. 

Barnehage-avdelingane hadde avdelingsvise foreldremøte 15. august. 

2020-09-23
´Skulen

Måndag 17. august klokka 09

Velkomen til skulestart

Me ønskjer elevane i 1. - 7. klasse velkomne til nytt skuleår ved Indre Hafslo oppvekstsenter, måndag 17. august klokka 09.00. Me møtest utanfor inngangen, før me går til gymsalen for ei kort felles samling. 

Smittevernreglane er i hovudsak dei same som før sommarferien, og det skal mellom anna haldast minst ein meters avstand mellom dei som ikkje tilhøyrer same husstand.

Me ønskjer at alle får ein god start på skulen, og ønskjer difor føresette for nye skuleelevar velkomne til å vere med. I første klasse har det tidlegare vore høve for føresette å vere med inn i klasserommet på starten av dagen. For å kunne gjere dette også i år, i tråd med smittevernreglane, set vi ei grense på at kvar elev berre kan ha med seg éin føresett inn i klasserommet.  

Vel møtt til nytt skuleår!

 

2020-08-11

07.30-16.30

Normale opningstider att i barnehagen og SFO

Frå og med tysdag 2. juni går alle barnehagar og Sfo i Luster kommune attende til normal opningstid. Det vil seie at vi på Indre Hafslo oppvekstsenter opnar klokka 07.30 og stenger 16.30. Det er likevel slik at ein del smitteverntiltak vil halde fram. Mellom anna må borna framleis ha med sin eigen mat, vi vil halde fram med å ha færrast mogleg i garderoben samstundes, og det skal framleis vere låg terskel for å halde seg heime ved forkjølingssymptom og sjukdomskjensle. Ytterlegare detaljar kring smitteverntiltaka vil vi kome attende til etter kvart.

Takk for forståinga som er vist i situasjonen som har vore i samband med den innskrenka opningstida.  

2020-05-29
Powered by CustomPublish AS